ZÁSADA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY WiFiPlus

Vážený návštevník. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť pri používaní služby WiFiPlus.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť DANULO s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO:50360141, zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.111985/B, email: info@danulo.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame len tie vaše osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, aby sme vám mohli zadarmo sprístupniť službu zabezpečeného free WiFi pripojenia. Je to najmä váš email a pokiaľ ste sa prihlásili prostredníctvom vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook aj vaše užívateľské meno a profilovú fotografiu. Pri používaní služby a WiFi pripojenia sú spracované určité informácie o pripojenom zariadení, ktorými sú MAC adresa zariadenia, typ mobilného zariadenia (mobil, PC) a typ operačného systému (Android, iOs). V závislosti na umiestnení, dosahu a pripojení WiFi zariadenia, je možné určiť okolie, v ktorom sa mobilné zariadenie približne nachádza. WiFiPlus služba neukladá žiadne cookies do prehliadačov návštevníkov a ani nezbiera informácie o web stránkach, ktoré užívateľ navštívi.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám zabezpečili prístup do Free WiFi siete.

4. Marketing

Pokiaľ nám dáte súhlas, spracúvame vaše osobné údaje aj na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk týkajúcich sa DANULO s. r. o., kde sa nachádza WiFi router, na ktorý ste pripojený. Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely nám môžete dať vedomým potvrdením tejto možnosti pri prihlasovaní sa do WiFi siete. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia na email: info@wifiplus.sk alebo cez odhlasovací odkaz: https://public.wifiplus.sk/myprofile/index, ktorý taktiež nájdete v spodnej časti každého prijatého emailu.

5. Osoby mladšie ako 16 rokov

Marketingové služby súvisiace s free WiFi nie sú určené pre osoby mladšie ako 16 rokov. Súhlas na spracúvanie osobných údajov nám môžete poskytnúť len ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov na tento účel nespracúvame.

6. Komu poskytujeme vase osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak je to nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. Vaše osobné údaje poskytujeme sprostredkovateľovi, ktorý nam zabezpečuje službu WiFiPlus a pokiaľ ste nám dali súhlas na marketingové účely aj prevádzkovateľovi služby na rozosielanie hromadných mailov Mailchimp. Vybraní sprostredkovatelia poskytujú primerané záruky na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov.Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť aj poskytovateľom služieb webovej analytiky, ako napríklad Google, Facebook a pod.

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvané prostredníctvom služby WiFiPlus, sú uložené na dátových centrách spoločnosti Amazon v EU a USA. Pokiaľ ste nám dali súhlas na spracúvanie osobných údajov, prenášame ich do USA aj v súvislosti s používaním služby Mailchimp. Táto krajina podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov a navyše dátové centrá spĺňajú bezpečnostné normy a certifikácie vrátane: ISO 27001a PCI-DSS a zaručujú primerané záruky a bezpečnosť vašich údajov a to, že sa osobné údaje spracúvajú v súlade s GDPR.

8. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Váš osobný údaj – email, ktorý ste zadali počas prihlasovania do WiFi siete uchovávame iba do doby, kým sa nepripojíte na WiFi sieť. Váš osobný údaj – email, ktorý ste nám dali na zasielanie užitočných informácií, tipov a ponúk týkajúcich sa DANULO s. r. o., kde je umiestnený WiFi router, uchovávame po dobu 5 rokov.

9. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@wifiplus.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá.

Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracúvané na serveri sú šifrované.

Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; odvoláte svoj súhlas; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Prístup k vašim údajom, editáciu a výmaz môžete zrealizovať prostredníctvom linky:

https://public.wifiplus.sk/myprofile/index

Právo na prenosnosť údajov

Vzhľadom k tomu, že vaše osobné údaje nespracúvame v potrebnej forme, nemáte pravo nás požiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje vo vhodnej forme, alebo aby sme ich preniesli vybranej spoločnosti.

Právo namietať

Vzhľadom k tomu, že nespracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávnený záujem, nemôžete namietať ich spracúvanie.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: zaslaním oznámenia na email info@wifiplus.sk zaslaním oznámenia poštou na adresu DANULO s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov. Podmienky sú zverejnené počas prihlásenia sa do služby WiFiPlus. Dôrazne odporúčame, aby ste aktualizácie a zmeny týchto podmienok sledovali.

Dôležité!

Prečítajte si nasledujúce podmienky využívania služby („Zmluvné podmienky“). Pred použitím tejto bezdrôtovej WiFi služby („služba“). Prístupom a používaním služby, súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami služby, nemali by ste službu používať.

Služba

Táto služba je poskytovaná bez poplatku zdarma. Jej využívanie je podmienené bezpodmienečným prijatím podmienok používania tejto služby. Služba je poskytovaná výlučne pre vás, aby ste mali možnosť využívať Free WiFi pripojenie a zároveň ho mohli podporovať a v prípade súhlasu prijímať reklamné, alebo propagačné informácie.

Registrácia a heslo

Pred prístupom k službe môžete byť požiadaný o vyplnenie online registračného formulára alebo overenia prostredníctvom účtu na sociálnych sieťach. S ohľadom na používanie služby súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, aktuálne, úplné a presné informácie, ako je požadované. V rámci registračného procesu, môžete byť požiadaný o vašu e-mailovú adresu, alebo vaše prihlásenie na stránkach sociálnych sietí pre overenie. Ste zodpovedný za udržovanie vašich prihlasovacích údajov v tajnosti a ochranu vášho užívateľského mena a hesla a za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú v službách, e-maile, hesla alebo užívateľského mena. Ste výhradne zodpovedný za ochranu svojho hesla. Dôrazne odporúčame, aby ste neprezrádzali svoje heslo nikomu! Nikdy nebudeme požadovať od vás heslo v akomkoľvek nevyžiadanom oznámení (ako sú listy, telefonáty alebo e-mailové správy).

Etický kódex

Ako podmienku vašeho ďaľšieho prísupu a používania tejto služby, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy, pravidlá a podmienky využívania tejto služby a ďalšie pravidlá, ktoré tu môžu byť čas od času zverejnené. Okrem vyššie uvedeného, súhlasíte, že nebudete: nahrávať, posielať e-maily alebo inak prenášať akýkoľvek materiál pomocou tejto služby, ktorý: je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci; porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke alebo súkromé práva akejkoľvek strany; vytvára nevyžiadané alebo nepovolené reklamné, propagačné materiály, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „hromadné listy“, „pyramídové hry,“ alebo akékoľvek iné formy obťažovania; je nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, vulgárny, obscénny, urážlivý, invazívny, nenávistný, rasovo, etnicky, pornografický alebo inak závadný obsahuje akúkoľvek formu deštruktívne softvéru, ako je vírus, červ, trójsky kôň, vymazávanie, alebo iný typ škodlivého SW alebo akýkoľvek iný počítačový súbor, program; Získavať alebo inak zbierať alebo ukladať komunikáciu posielanú prostredníctvom služby alebo akékoľvek informácie (vrátane osobných údajov) o ďalších užívateľov služby; s cieľom zavádzať ostatných, vytvárať falošnú identitu odosielateľa alebo pôvod správy, falšovať záhlavie alebo inak manipulovať s identifikátormi za účelom zastrieť pôvod akéhokoľvek materiálu prenášaného prostredníctvom Služby; pokúšať sa získať neoprávnený prístup k službám, iným počítačovým systémom alebo sieťam spojených so Službou, prostredníctvom vyhľadávania hesiel alebo iným spôsobom; rušiť, narúšať alebo vytvárať neprimeranú záťaž na službe; používať, sťahovať alebo inak kopírovať, alebo poskytovať akejkoľvek osobe ľubovoľný adresár používateľa alebo iné informácie používateľa alebo používania alebo jeho časti.

Súťaže

Kedykoľvek môžeme ponúkať a / alebo sponzorovať súťaže alebo iné propagačné akcie prostredníctvom tejto služby. Každá z týchto činností sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré sú prístupné počas súťaže, alebo promo akcie.

Odkazy a reklama

Môžeme zobrazovať odkazy na webové stránky ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami, ako aj reklamy na produkty a služby, ktoré sú ponúkané nami alebo tretími stranami. Tieto odkazy a reklamy poskytujeme pre pohodlie našich návštevníkov. Obsah tretích stán nekontrolujeme a ani ho neschvaľujeme. Nie sme zodpovední za žiadny obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály, ktoré sa takto dostupné od tretích strán. Preberáte plnú zodpovednosť za používanie webových stránok tretích strán. Tieto webové stránky sa riadia odlišnými podmienkami, ktoré sú platné pre túto službu a odporúčame si prečítať podmienky a zásady ochrany súkromia týchto tretích stán pred použitím ich webových stránok.

Zrieknutie sa / obmedzenie zodpovednosti

TÁTO SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ „TAK AKO JE“ BEZ AKÝHOKOĽVEK ZÁRUK. DANULO s. r. o. SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, OKREM INÉHO AJ ZÁRUK PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL. DANULO s. r. o. NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, ŽE BUDE BEZ VÝPADKOV A BEZCHYBNÁ. V ŽIADNOM PRÍPADE DANULO s. r. o. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO INÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM, ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA SLUŽBY AJ V TOM PRÍPADE, AK DANULO s. r. o. BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO SKÔD UPOZORNENÁ.

Náhrada škody

Súhlasíte s tým, že ochránite DANULO s. r. o., ich zástupcov, zamestnancov, poskytovateteľa licencie proti akýmkoťvek stratám, výdavkom, škodám, nárokom, pokutám, penále, nákladom a záväzkom (vrátrane primeraných právnych a účtovných poplatkov), vyplývajúce z (a) akéhokoľvek materiálu, ktorý (alebo ktokoľvek kto koná pod vašim heslom, alebo inak prenáša prostredníctvom služby, a/ alebo (b) vaše (alebo ktokoťvek kto koná pod vašim heslom alebo užívateťským menom), využíva služby, pripája sa k nim, alebo akékoľvek vami porušenie týchto podmienok služby, vrátane kódexu správania.

Zmeny a ukončenie služby Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a čas od času zmeniť či prerušiť, dočasne alebo trvalo zrušiť túto službu (alebo akúkoľvek jej časť) s alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme blokovať informácie, prenos alebo prístup k určitým informáciám, službám, produktom, doménam alebo uprednostňovať, obmedziť alebo stanoviť limity (napríklad pridelenie šírky pásma, alebo limity pre typ dostupného alebo preneseného obsahu) na využívanie služby pre niektoré aplikácie na ochranu verejnosti alebo iných užívateľov. Preto, môže byť ďaťší obsah alebo správy odstránené ešte pred ich dodaním.

Ďalej si vyhradzujeme právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Ste zodpovední za pravidelné sledovanie podmienok služby, vrátane dátumu poslednej aktualizácie v dolnej časti tohto dokumentu. Pokračujúcim používaním tejto služby po vykonaní zmien vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmenami, ktoré sú viazané k DANULO s. r. o. Vaše jediné právo vo vzťahu k akejkoľvek nespokojnosti (1) s týmito podmienkami poskyovania služby, alebo (2) akejkoľvek politiky v prevádzkovaní služieb, je prestať využívať túto službu.

Posledná úprava: 14.7.2023

WiFi marketing