Prečítajte si nasledujúce podmienky využívania služby („Zmluvné podmienky“).

Pred použitím tejto bezdrôtovej WiFi služby („služba“). Prístupom a používaním služby, súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými podmienkami uvedenými v tomto dokumente. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami služby, nemali by ste službu používať.

Služba

Táto služba je poskytovaná bez poplatku zdarma. Jej využívanie je podmienené bezpodmienečným prijatím podmienok používania tejto služby. Služba je poskytovaná výlučne pre vás, aby ste mali možnosť využívať Free WiFi pripojenie a zároveň ho mohli podporovať a v prípade súhlasu prijímať reklamné, alebo propagačné informácie.

Registrácia a heslo

Pred prístupom k službe môžete byť požiadaný o vyplnenie online registračného formulára alebo overenia prostredníctvom účtu na sociálnych sieťach. S ohľadom na používanie služby súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, aktuálne, úplné a presné informácie, ako je požadované. V rámci registračného procesu, môžete byť požiadaný o vašu e-mailovú adresu, alebo vaše prihlásenie na stránkach sociálnych sietí pre overenie. Ste zodpovedný za udržovanie vašich prihlasovacích údajov v tajnosti a ochranu vášho užívateľského mena a hesla a za všetky činnosti, ktoré sa vyskytujú v službách, e-maile, hesla alebo užívateľského mena. Ste výhradne zodpovedný za ochranu svojho hesla. Dôrazne odporúčame, aby ste neprezrádzali svoje heslo nikomu! Nikdy nebudeme požadovať od vás heslo v akomkoľvek nevyžiadanom oznámení (ako sú listy, telefonáty alebo e-mailové správy).

Etický kódex

Ako podmienku vašeho ďaľšieho prísupu a používania tejto služby, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné právne predpisy, pravidlá a podmienky využívania tejto služby a ďalšie pravidlá, ktoré tu môžu byť čas od času zverejnené. Okrem vyššie uvedeného, súhlasíte, že nebudete:

nahrávať, posielať e-maily alebo inak prenášať akýkoľvek materiál pomocou tejto služby, ktorý:

je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci;

porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke alebo súkromé práva akejkoľvek strany;

vytvára nevyžiadané alebo nepovolené reklamné, propagačné materiály, „nevyžiadanú poštu“, „spam“, „hromadné listy“, „pyramídové hry,“ alebo akékoľvek iné formy obťažovania;

je nezákonný, škodlivý, výhražný, hanlivý, obťažujúci, protiprávny, vulgárny, obscénny, urážlivý, invazívny, nenávistný, rasovo, etnicky, pornografický alebo inak závadný

obsahuje akúkoľvek formu deštruktívne softvéru, ako je vírus, červ, trójsky kôň, vymazávanie, alebo iný typ škodlivého SW alebo akýkoľvek iný počítačový súbor, program;

Získavať alebo inak zbierať alebo ukladať komunikáciu posielanú prostredníctvom služby alebo akékoľvek informácie (vrátane osobných údajov) o ďalších užívateľov služby;

s cieľom zavádzať ostatných, vytvárať falošnú identitu odosielateľa alebo pôvod správy, falšovať záhlavie alebo inak manipulovať s identifikátormi za účelom zastrieť pôvod akéhokoľvek materiálu prenášaného prostredníctvom Služby;

pokúšať sa získať neoprávnený prístup k službám, iným počítačovým systémom alebo sieťam spojených so Službou, prostredníctvom vyhľadávania hesiel alebo iným spôsobom;

rušiť, narúšať alebo vytvárať neprimeranú záťaž na službe;

používať, sťahovať alebo inak kopírovať, alebo poskytovať akejkoľvek osobe ľubovoľný adresár používateľa alebo iné informácie používateľa alebo používania alebo jeho časti.

Súťaže

Kedykoľvek môžeme ponúkať a / alebo sponzorovať súťaže alebo iné propagačné akcie prostredníctvom tejto služby. Každá z týchto činností sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré sú prístupné počas súťaže, alebo promo akcie.

Odkazy a reklama

Môžeme zobrazovať odkazy na webové stránky ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami, ako aj reklamy na produkty a služby, ktoré sú ponúkané nami alebo tretími stranami. Tieto odkazy a reklamy poskytujeme pre pohodlie našich návštevníkov. Obsah tretích stán nekontrolujeme a ani ho neschvaľujeme. Nie sme zodpovední za žiadny obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné materiály, ktoré sa takto dostupné od tretích strán.

Preberáte plnú zodpovednosť za používanie webových stránok tretích strán. Tieto webové stránky sa riadia odlišnými podmienkami, ktoré sú platné pre túto službu a odporúčame si prečítať podmienky a zásady ochrany súkromia týchto tretích stán pred použitím ich webových stránok.

Zrieknutie sa / obmedzenie zodpovednosti

TÁTO SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ „TAK AKO JE“ BEZ AKÝHOKOĽVEK ZÁRUK. DANULO s. r. o. SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, OKREM INÉHO AJ ZÁRUK PODMIENOK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI PRE AKÝKOĽVEK KONKRÉTNY ÚČEL. DANULO s. r. o. NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, ŽE BUDE BEZ VÝPADKOV A BEZCHYBNÁ.

V ŽIADNOM PRÍPADE  DANULO s. r. o. NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO INÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM, ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA SLUŽBY AJ V TOM PRÍPADE, AK  DANULO s. r. o. BOLA NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO SKÔD UPOZORNENÁ.

Náhrada škody

Súhlasíte s tým, že ochránite DANULO s. r. o., ich zástupcov, zamestnancov, poskytovateteľa licencie proti akýmkoťvek stratám, výdavkom, škodám, nárokom, pokutám, penále, nákladom a záväzkom (vrátrane primeraných právnych a účtovných poplatkov), vyplývajúce z (a) akéhokoľvek materiálu, ktorý (alebo ktokoľvek kto koná pod vašim heslom, alebo inak prenáša prostredníctvom služby, a/ alebo (b) vaše (alebo ktokoťvek kto koná pod vašim heslom alebo užívateťským menom), využíva služby, pripája sa k nim, alebo akékoľvek vami porušenie týchto podmienok služby, vrátane kódexu správania.

Zmeny a ukončenie služby

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a čas od času zmeniť či prerušiť, dočasne alebo trvalo zrušiť túto službu (alebo akúkoľvek jej časť) s alebo bez predchádzajúceho upozornenia. Môžeme blokovať informácie, prenos alebo prístup k určitým informáciám, službám, produktom, doménam alebo uprednostňovať, obmedziť alebo stanoviť limity (napríklad pridelenie šírky pásma, alebo limity pre typ dostupného alebo preneseného obsahu) na využívanie služby pre niektoré aplikácie na ochranu verejnosti alebo iných užívateľov. Preto, môže byť ďaťší obsah alebo správy odstránené ešte pred ich dodaním.

Ďalej si vyhradzujeme právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Ste zodpovední za pravidelné sledovanie podmienok služby, vrátane dátumu poslednej aktualizácie v dolnej časti tohto dokumentu. Pokračujúcim používaním tejto služby po vykonaní zmien vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmenami, ktoré sú viazané k DANULO s. r. o.

Vaše jediné právo vo vzťahu k akejkoľvek nespokojnosti (1) s týmito podmienkami poskyovania služby, alebo (2) akejkoľvek politiky v prevádzkovaní služieb, je prestať využívať túto službu.

Posledná úprava:  6.2.2019

WiFi marketing